BUTIK INTERNETOWY BUTIK.ZPAZUREM.PL
REGULAMIN

Sklep internetowy będący częścią serwisu www.zpazurem.pl („Butik”) prowadzony jest przez Loomnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-822), ul. Grochowska 341/203, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod Nr KRS 0000401670, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-274-71-88, numer Regon: 145872710

I. Warunki ogólne

1. Butik prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Butik zamieszcza na stronie www.butik.zpazurem.pl
2. Każda osoba składająca zamówienie (dalej: „Klient”) w Butiku jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim regulacji.
3. Podczas dokonywania zakupów w Butiku, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.butik.zpazurem.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
5. Klient, przesyłając do Butiku zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Butikiem. Wysłane przez Butik potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
6. Realizacją zamówień, rozliczeniami z Klientami oraz rozpatrywaniem reklamacji Klientów w imieniu Butiku zajmuje się Administrator serwisu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności.


2. Podane przez Klienta dane, w szczególności: adres e-mail i telefon, mogą zostać wykorzystane do realizacji składanych zamówień.

3. Butik ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia - w takim przypadku Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Butiku.

5. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza, w szczególności niepodania wszystkich wymaganych danych Klienta, zamówienie nie będzie realizowane.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Butik zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku strony uzgodnią alternatywny sposób realizacji zamówienia Klienta. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; Butik zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
b. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zwolnienie Butiku z obowiązku realizacji zamówienia.

8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Butik zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Części IV Regulaminu.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, ale każdorazowo zmiana musi zostać potwierdzona przez Butik. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez przesłanie informacji o zmianie zamówienia na adres: butik@zpazurem.pl.


III. Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych w Butiku są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Butik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


IV. Płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówiony towar w następującej formie:

a. Przelew online
b. Szybkie transfery
c. Płatności mobilne

d. Za pobraniem

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2. W tytule wpłaty należy zawsze podać Imię i Nazwisko zamawiającego oraz numer zamówienia.

3. Klient dodatkowo uiszcza kwotę za dostawę podaną w Części V pkt. 1 Regulaminu.

4. Zwrot wpłaconych przez Klienta kwot następuje w przypadku:

a. wystąpienia nadpłaty na koncie Klienta – w takim przypadku następuje zwrot części kwoty uiszczonej przez Klienta przekraczającej koszt towaru oraz koszty dostawy.
b. odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Butikiem – w takim przypadku następuje zwrot całości kwoty uiszczonej tytułem ceny towaru oraz koszty dostawy według części V Regulaminu, pkt. 1 a).
c. niedostępności zamówionego towaru w Butiku co powoduje niemożliwość jego dostarczenia

5. Zwroty uiszczonych kosztów, zgodnie z pkt. 4 powyżej, dokonywane są w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot na rachunek podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

V. Dostawa towaru

1. Dostawy realizowane są poprzez:

a.firmę kurierską do domu klienta za opłatą w wysokości:
a. Do 30 kg – 13 PLN. Każde dodatkowe 5 kg – 5 PLN
b. Do 30 kg w przypadku przesyłek pobraniowych – 23 PLN. Każde dodatkowe 5 kg – 5 PLN

b.paczkomaty

a.Do 0,5 kg – 11,27 PLN

b.Od 0,6 do 2 kg - 12,59 PLN

c.Od 2,1 kg do 5 kg - 15,91 PLN

d.Dostawy realizowane są dwa razy w tygodniu (poniedziałki i piątki). Pierwszy wyznaczony dzień od daty zamówienia i wpłaty należnej sumy (pomijając pobranie). Czas ten może ulec wysłużeniu, jeśli zamówionego produktu nie będzie na stanie. 

2. Butik może wprowadzać ograniczenia w dostarczaniu towarów wynikające np. z ograniczeń nakładanych przez firmy kurierskie lub transportowe, ograniczenia rozmiaru towarów, ograniczenia w odniesieniu do obszaru na jakim są dostarczane i inne. Informacje o takich ograniczenia będą podane każdorazowo przy konkretnym towarze.

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klient powinien, o ile jest to możliwe, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu nie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji Klienta, jednak może ułatwić i przyspieszyć jej rozpatrzenie. Protokół szkody powinien zostać przesłany do na adres:
butik@zpazurem.pl

VI. Gwarancje i Reklamacje

1. Butik nie jest producentem oferowanych towarów. Towary oferowane w Butiku objęte są gwarancją producenta i dostarczane wraz z dowodem zakupu: paragonem lub na życzenie Klienta, Fakturą VAT.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych punktach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Butiku. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Butiku o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Butikiem pod adresem:

butik@zpazurem.pl

5. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem lub inny dowód uiszczenia przez Klienta ceny za zamówiony towar.

6. W takim przypadku, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres:

Zpazurem.pl
ul. Grochowska 341/203

03-822 Warszawa


7. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta, Butik udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (w szczególności, z powodu wyczerpania zapasów towaru), Butik zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Butiku towary do wyboru. W takim przypadku Klient ma prawo skorzystać z uprawnień do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Części VII Regulaminu.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów art. 27 i następne Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłania go na adres Butiku podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.


4. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. W powyższym terminie Klient jest zobowiązany do odesłania towaru na adres Butiku, a Butik dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy ekonomiczny sposób dostarczenia oferowany przez Butik) na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.


5. Zwrotu zakupionego towaru następuje na adres:

Zpazurem.pl
ul. Grochowska 341/203

03-822 Warszawa


6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Butiku, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Butiku oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w trakcie rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Butik. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Butik w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Butiku.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Loomnet sp. z o.o. Klienci Butiku mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz poprawiania ich w każdym czasie.


IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Butikiem.

2. Towary prezentowane na stronach Butiku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Butiku nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Butiku lub u jego dostawców.

3. Butik nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Butik nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Butiknie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827 z 30.06.2014 r.), oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Klienta.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2013 roku.

9. Butik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Butiku pod adresem: www.butik.zpazurem.pl oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Copyright © 2019 butikzpazurem Sklepy internetowe:

WYCZUWAM TU

NIEZŁE PROMOCJE!

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj 10%* rabat!

*rabat przysługuje na zakupy powyżej 50 zł